Stortinget - Møte torsdag den 17. desember 2015 kl. 10

Dato: 17.12.2015

Dokumenter: (Innst. 105 S (2015–2016))

Sak nr. 1 [10:04:19]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

I Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges stortingsrepresentant Marit Nybakk som varamedlem i stedet for stortingsrepresentant Martin Henriksen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.