Stortinget - Møte torsdag den 17. mars 2016 kl. 10

Dato: 17.03.2016

Dokumenter: (Innst. 194 S (2015–2016), jf. Prop. 59 S (2015–2016))

Sak nr. 5 [14:26:09]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 6–9 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Utgifter
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med55 253 000
fra kr 339 827 000 til kr 395 080 000
495Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med252 460 000
496Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, bevilges med39 686 000
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med48 780 000
50(Ny) Norges forskningsråd, bevilges med6 939 000
60(Ny) Integreringstilskudd, kan overføres, bevilges med8 393 128 000
61(Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, bevilges med596 383 000
62(Ny) Kommunale innvandrertiltak, bevilges med198 157 000
70(Ny) Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, bevilges med2 047 000
71(Ny) Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, bevilges med82 208 000
72(Ny) Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., bevilges med2 577 000
73(Ny) Tilskudd, bevilges med5 871 000
497Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, bevilges med31 868 000
22(Ny) Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bevilges med13 782 000
60(Ny) Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bevilges med1 985 608 000
800Barne- og likestillingsdepartementet
1(Ny) Driftsutgifter, nedsettes med21 028 000
fra kr 163 599 000 til kr 142 571 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 625 000
fra kr 11 749 000 til kr 9 124 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1(Ny) Driftsutgifter, nedsettes med252 460 000
fra kr 252 460 000 til kr 0
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med39 686 000
fra kr 39 686 000 til kr 0
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med48 780 000
fra kr 48 780 000 til kr 0
50(Ny) Norges forskningsråd, nedsettes med6 939 000
fra kr 6 939 000 til kr 0
60(Ny) Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med8 393 128 000
fra kr 8 393 128 000 til kr 0
61(Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med596 383 000
fra kr 596 383 000 til kr 0
62(Ny) Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med198 157 000
fra kr 198 157 000 til kr 0
70(Ny) Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, nedsettes med2 047 000
fra kr 2 047 000 til kr 0
71(Ny) Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, nedsettes med82 208 000
fra kr 82 208 000 til kr 0
72(Ny) Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., nedsettes med2 577 000
fra kr 2 577 000 til kr 0
73Tilskudd, nedsettes med5 871 000
fra kr 5 871 000 til kr 0
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, nedsettes med31 868 000
fra kr 31 868 000 til kr 0
22Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med13 782 000
fra kr 13 782 000 til kr 0
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med1 985 608 000
fra kr 1 985 608 000 til kr 0
Inntekter
3496Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1(Ny) Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, bevilges med266 475 000
2(Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, bevilges med85 108 000
3497Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1(Ny) Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, bevilges med333 878 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med266 475 000
fra kr 266 475 000 til kr 0
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med85 108 000
fra kr 85 108 000 til kr 0
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med333 878 000
fra kr 333 878 000 til kr 0

II

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 495 Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap. 3495 Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, post 1 Diverse inntekter.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.