Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.)

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 3. mars 2016

Hans Olav Syversen

leder og ordfører