Stortinget - Møte torsdag den 7. april 2016 kl. 10

Dato: 07.04.2016

Referatsaker

Sak nr. 9 [16:02:11]

Referat

 • 1.(233)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2015 (Dokument 9 (2015–2016))

 • 2.(234)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 (Meld. St. 23 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Storberget og Karin Andersen om sikker lagring av pasientopplysninger (Dokument 8:79 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(236)

  Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Dokument 18 (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(237)

  Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver (Meld. St. 22 (2015–2016))

 • 6.(238)

  Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (Prop. 90 L (2015–2016))

 • 7.(239)

  Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) (Prop. 91 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(240)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2015

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(241)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Truls Wickholm om en strategi med tiltak som sikrer at selskap med statlig eierandel etterlever eierskapsmeldingen og sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt (Dokument 8:77 S (2015–2016))

 • 10.(242)

  Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) (Prop. 93 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.