Stortinget - Møte torsdag den 7. april 2016 kl. 10

Dato: 07.04.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:10]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 ((Innst. 217 S (2015–2016), jf. Meld. St. 12 (2015–2016)))

 • Sak nr. 2 [11:04:20]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid ((Innst. 187 S (2015–2016), jf. Dokument 3:11 (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [12:08:16]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 ((Innst. 186 S (2015–2016), jf. Dokument 3:2 (2015–2016)))

 • Sak nr. 4 [12:51:58]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ((Innst. 168 S (2015–2016), jf. Dokument 3:1 (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [13:08:25]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2015 ((Innst. 142 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 6 [13:10:17]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 ((Innst. 169 S (2015–2016), jf. Dokument 1 (2015–2016)))

 • Sak nr. 7[14:07:59]

  Interpellasjon fra representanten Irene Johansen til finansministeren:
  «Delingsøkonomien er et samlebegrep for ulike former for deling av ledige ressurser på digitale plattformer. Det er flere omsetningsmåter som leie, bytte, låne, gi bort eller selge. Enkelte aktører i delingsøkonomien deltar ut fra idealistiske hensikter for å bidra til et bærekraftig samfunn og utnytte eiendeler bedre. Andre deler eller bidrar til delingen mot betaling. Felles for dem er at de utgjør en samling av vidt forskjellige selskaper/modeller som kan gi nye muligheter for tilgang til varer og tjenester på digitale plattformer, og nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. Samtidig kan delingsøkonomien utfordre vår måte å organisere samfunnet på, med hensyn til blant annet arbeidstakeres rettigheter, skatt og reguleringer, og gi ulike konkurransevilkår til tradisjonelle forretningsmodeller. Mange ser behov for å utrede mulighetene og konsekvensene av delingsøkonomien. Jeg er kjent med at regjeringen har nedsatt et utvalg som blant annet skal vurdere delingsøkonomiens muligheter og utfordringer, og konsekvenser for arbeidsliv og reguleringer. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. februar 2017. «Samtidig understrekes det i mandatet at det vil foregå «samtidige prosesser på feltet, og at utvalgets arbeid ikke skal begrense framgang i nødvendige reformer».
  Hvilke tanker gjør statsråden seg om delingsøkonomien, og hvilke prosesser og reformer er det statsråden har igangsatt og ser for seg gjennom utvalgets innstilling og de andre prosessene?»

 • Sak nr.8 [15:00:45]

  Interpellasjon fra representanten Eva Kristin Hansen til klima- og miljøministeren:
  «Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram i 2009 i St.meld. nr. 37 (2008-2009). Det ble gjennom Stortingets behandling av meldingen forutsatt at forvaltningsplanen skulle oppdateres i 2014. Dette har ikke skjedd. Faggrunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ble offentliggjort i en rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen i april 2015. Regjeringen skriver i Meld. St. 14 (2015-2016) at de vil oppdatere forvaltningsplanene ved behov. Samtidig skriver de at de ikke ser behov for å oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet nå fordi hovedtrekkene i miljøtilstanden og bruken av Norskehavet ikke har endret seg vesentlig siden 2009. Forvaltningsplansystemet har vært det viktigste overordnede verktøyet for en helhetlig forvaltning av våre norske havområder.
  Ønsker statsråden å gå bort fra dette systemet?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.04.