Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2016 kl. 12

Dato: 18.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2015–2016, jf. Innst. 258 L (2015–2016 og Prop. 60 L (2015–2016)

Sak nr. 14 [17:36:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)