Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2016 kl. 12

Dato: 18.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 62 (2015–2016, jf. Innst. 219 L (2015–2016 og Prop. 44 L (2015–2016)

Sak nr. 13 [17:36:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)