Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 88 (2015–2016), jf. Innst. 334 L (2015–2016) og Prop. 88 L (2015–2016))

Sak nr. 21

Stortingets vedtak til lov om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)