Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Innst. 387 S (2015–2016), jf. Dokument 8:54 S (2015–2016))

Sak nr. 5 [13:33:17]

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe og Geir Pollestad om momskompensasjon for internatskoler

 

Sakene nr. 4 og 5 ble behandlet under ett.

Talere

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Hans Olav Syversen (KrF) [13:34:15]: (komiteens leder og ordfører for sakene): Vi anser at hoveddebatten når det gjelder revidert budsjett, kommer vi tilbake til på fredag, så jeg skal som saksordfører være meget kort og bare gi noen kommentarer til de to sakene.

Når det gjelder lovdelen av revidert budsjett, er den meget begrenset, og det er stort sett enighet. Det er et par punkter hvor komiteen skiller lag. Det er for det første når det gjelder mulighet til å frita fritidsboliger for eiendomsskatt. Komiteen er enig i at det er en mulighet som kan gis. Så er det en liten uenighet om samme lov når det gjelder førstegangsutskrivning av eiendomsskatt og hva maksimumssatsen kan være. Der går saken rett og slett ut på at dersom man har vedtatt et utskrivningsgrunnlag, f.eks. på verk og bruk, har det vært mulig å ha full sats også på boliger etter første år, selv om det da vil være første gang for innkreving av boligdelen. Det foreslår nå flertallet – og regjeringen har gjort det i proposisjonen – at man ikke lenger kan gjøre. Det får tilslutning fra et flertall i komiteen.

Jeg har lyst til bare å rette oppmerksomheten mot den omtalen som regjeringen gir av to anmodningsvedtak i denne saken, som gjelder svart arbeid. Det ene gjelder Stortingets vedtak om å be regjeringen «utrede om Skatteetaten kan få bedre muligheter til å innhente relevant informasjon og sikre bevis, blant annet gjennom beslag». Her varsler regjeringen at Skattedirektoratet er i gang med en slik utredning. Og så får vi se om dette blir realitet etter hvert. Men arbeidet er i gang, og det er vi tilfreds med.

Så gjelder det vedtak nr. 515, hvor Stortinget ber regjeringen «utrede om skatteattesten kan bedres, slik at skatteattestene blir gyldige i sanntid og dermed blir et bedre virkemiddel i arbeidet mot svart» arbeid. Regjeringen varsler at det nå er innført et system for bestilling av skatteattest i Altinn, der det kan hentes ut skatteattester som er gyldig i sanntid, ved at det viser status på den aktuelle søkedagen. Det er vi meget tilfreds med og slutter oss til, selvfølgelig.

Så gjelder det representantforslaget fra flere representanter fra Senterpartiet knyttet til momskompensasjon for internatskoler. Det er en samlet komité som viser til den enigheten som ble framforhandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som vi skal diskutere på fredag, hvor man går inn og støtter regjeringen i at det skal komme et nytt regelverk for momskompensasjon fra 1. januar 2017, men hvor man i tillegg får en ordning for de krav – får vi kalle det – som har oppstått siden skattemyndighetene foretok en etter min mening helt unødvendig nyfortolkning av et eksisterende regelverk. Gjennom det vedtaket sørger vi for at ingen blir skadelidende når det gjelder skolene.

Dette gjelder ett skoleslag til, i tillegg til det som er nevnt i representantforslaget. Det gjelder skoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring. Det er en meget viktig del av grunnlaget for den enigheten, og det er veldig viktig at disse skolene fortsatt kan drive slik de har gjort.

Jeg kommer selvfølgelig tilbake til dette i den generelle debatten, men jeg tror det er grunnlag for å si at skattemyndighetene har et visst forbedringspotensial i måten man behandler denne type saker på.

Jeg anbefaler innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 4 og 5.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:54 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe og Geir Pollestad om momskompensasjon for internatskoler – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.