Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2016 kl. 10

Dato: 16.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 109 (2015–2016), jf. Innst. 386 L (2015–2016) og Prop. 127 L (2015–2016))

Sak nr. 14 [21:36:13]

Stortingets vedtak til lov om EØS-finanstilsyn