Stortinget - Møte tirsdag den 21. mars 2017

Dato: 21.03.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:48:49]

Referat

 • 1. (183) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i ekomloven (Lovvedtak 60 (2016–2017))

   - er sanksjonert under 17. mars 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (184) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Torstein Tvedt Solberg, Fredric Holen Bjørdal, Øystein Langholm Hansen, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel (Dokument 8:61 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (185) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein, Kari Kjønaas Kjos og Erlend Wiborg om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll (Dokument 8:65 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (186) Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Prop. 66 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (187) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles, og at doble statsborgerskap skal tillates (Dokument 8:66 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (188) Opplev Norge - unikt og eventyrlig (Meld. St. 19 (2016–2017))

 • 7. (189) Pliktsystemet for torsketrålere (Meld. St. 20 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Møtet er hevet.