Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2017

Dato: 28.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 14 [15:15:23]

Referat

 • 1. (192) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker (Lovvedtak 59 (2016–2017))

  • 2. lov om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) (Lovvedtak 61 (2016–2017))

  • - er sanksjonert under 24. mars 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (193) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering (Dokument 8:67 S (2016-2017))

 • 3. (194) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge (Dokument 8:69 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (195) Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Prop. 68 L (2016–2017))

 • 5. (196) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter (Dokument 8:68 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (197) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (Prop. 67 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (198) Representantforslag frå stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald (Dokument 8:71 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8. (199) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen (Meld. St. 21 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. (200) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene (Dokument 3:5 (2016–2017))

 • 10. (201) Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten (Dokument 3:6 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (202) Hav i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 22 (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.