Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2017

Dato: 28.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 10 [14:53:34]

Stortingets vedtak til lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (Lovvedtak 64 (2016–2017), jf. Innst. 200 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2016–2017))