Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [14:33:28]

Referat

 • 1. (378) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) (Lovvedtak 78 (2016–2017))

  • 2. lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (Lovvedtak 68 (2016–2017))

  • 3. lov om taubaner (taubaneloven) (Lovvedtak 71 (2016–2017))

  • 4. lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) (Lovvedtak 72 (2016–2017))

  • – er sanksjonert under 22. mai 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (379) Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 (Prop. 142 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3. (380) Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap) (Prop. 137 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4. (381) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.) (Prop. 138 S (2016–2017))

 • 5. (382) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) (Prop. 141 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes næringskomiteen.

 • 6. (383) Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal (Prop. 140 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7. (384) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») (Prop. 139 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.