Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 304 L (2016–2017), jf. Prop. 79 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 4 [11:22:46]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) (Innst. 304 L (2016–2017), jf. Prop. 79 L (2016–2017))

Talere

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [] (ordfører for saken): Denne saken omhandler tre endringer i opplæringslova, og det er en samlet komité som stiller seg bak endringene som er foreslått.

Den første gjelder oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge. I dag begynner denne retten fra første dag etter ankomst til landet. Dette har det i praksis vist seg å være vanskelig å få til, spesielt når det er mange som kommer på samme tid. Det er veldig viktig for unger at de får muligheten til å komme sammen med andre unger og lære i et fellesskap så raskt som mulig når de kommer til landet. Komiteen er derfor tydelig på at opplæringen skal komme i gang så raskt som mulig etter ankomst, noe som betyr at kommunen skal starte opplæringen sjøl om en ikke makter å gi et helt fullverdig tilbud fra dag én. Som det står i proposisjonen, må en da sette i gang med de delene av opplæringen det er kapasitet til, og senest innen én måned gi et fullverdig opplæringstilbud.

Endring nummer to er å gi rett til videregående opplæring i Norge for dem som kommer med videregående utdanning fra et annet land, men som de ikke får godkjent i Norge. Dagens lovverk innebærer dessverre stengte dører fordi de ikke får godkjent den tidligere utdanningen fra hjemlandet og heller ikke har rett på å få norsk videregående utdanning, siden de allerede har avsluttet utdanning på dette nivået. Forslaget vil være veldig viktig for den enkelte, og det vil kunne bety at sjansene øker både for å kunne ta høyere utdanning og for å delta i arbeidslivet, noe som er veldig viktig for å bli en integrert del av samfunnet vårt.

Det tredje og siste endringsforslaget i proposisjonen gjelder å utvide ungdomsretten slik at det blir en sammenhengende overgang til voksenretten. I dag er retten til videregående opplæring avgrenset på en måte som gjør at enkelte vil måtte vente fire år for å få fullført videregående opplæring. Hele komiteen synes dette er et godt forslag. Det fortvilende med dette forslaget er at det ikke kommer før nå. Regjeringa og støttepartiene har sørget for at to årskull har gått glipp av denne kjempemuligheten til å gjøre ferdig opplæringsløpet sitt, fordi de ikke kunne stemme for Senterpartiets forslag for to år siden. Det er nå snart tre år siden Senterpartiet foreslo å gjøre nettopp denne endringen ved å ta vekk ordet «sammenhengende» i opplæringslova, slik at elevene ikke blir tvunget til å ta ut ungdomsretten sin «sammenhengende i løpet av tre år», slik det da sto. Forslaget Senterpartiet fremmet i Stortinget i 2014, var en gavepakke til regjeringa den gangen. Vi viste til at Oppland fylkeskommune allerede hadde fjernet kravet om at opplæringen skulle være sammenhengende, og den gangen hadde Oppland fylkeskommune over 50 flere elever i videregående opplæring som var i ferd med å gjennomføre videregående skole framfor å stå i køen hos Nav. Men da vi foreslo dette, var det tydeligvis bare Senterpartiet og SV som skjønte betydningen av forslaget og stemte for det. Det ble den gangen også stemt over et alternativ om en utredning. Dette stemte Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti imot, antakelig fordi denne utredningen skulle stå i stortingsmeldinga om utenforskap. Det er uforståelig for meg at regjeringa og stortingsflertallet valgte å la flere tusen ungdommer stå i dette utenforskapet, som de egentlig ville ha dem ut av, og risikere at de aldri kom tilbake til skolen. Jeg kan ikke fri meg fra å tenke at siden forslaget kom fra Senterpartiet, så regjeringa seg mest tjent med å vente til de sjøl kunne høste lovord for et godt forslag. På vegne av mange hundre unge voksne som i disse årene kunne ha hatt nytte av å komme seg videre i livet, vil jeg beklage. Jeg synes det er skammelig, og jeg synes det er hårreisende.

Så til alle partier som presenterer seg selv som skolepartier: Lytt også til andre enn dere sjøl. Sett ungene og ungdommens beste foran, og sørg for at det er ungdommene og ikke deres eget parti som skal være vinnere.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen []: For det første er det veldig bra å få en halvtime å snakke på, da har man tid til å si veldig mye. For det andre er det veldig bra at det er stor støtte til alle disse tre forslagene. Ett av forslagene, som har fått mindre oppmerksomhet, og som gjelder en urettferdighet som har vært i systemet vårt i lang tid, er rett til videregående opplæring for dem med slik opplæring fra utlandet. I dag er systemet, veldig enkelt forklart, slik at mange som har fått videregående opplæring i utlandet, ikke får den opplæringen godkjent i Norge. Det er i seg selv ikke urettferdig, for vi må ha samme krav til alle, uavhengig av hvor de har fått opplæring, men det fører til at den gruppen av norske innbyggere ikke får den samme retten som andre voksne til å fullføre sin videregående opplæring. Med andre ord er det en del mennesker som har havnet i en dobbel skvis. De kan få godkjent opplæringen sin fra hjemlandet, men ikke som grunnlag for opptak til høyere utdanning, og de har heller ikke rett til å få videregående opplæring en gang til. Det er et åpenbart hinder for god inkludering. Derfor må vi gjøre noe med det.

Når det gjelder direkte overgang i retten til videregående opplæring, er skillet mellom ungdomsrett og voksenrett uhensiktsmessig, for å si det forsiktig. En ungdom som f.eks. falt fra som 17-åring og ønsker å gjenoppta og fullføre videregående når han eller hun er 21 år, må med dagens regelverk vente tre–fire år for å få ny rett til opplæring. Det rammer også elever som bytter studieretning sent i utdanningsløpet, og som dermed risikerer å ha brukt opp opplæringstiden sin. Det er viktig at de som dropper ut av videregående skole, får en sjanse til å begynne igjen når de blir motivert, for å hjelpe dem tilbake til jobb og aktivitet. Nå får man en sammenhengende rett til å ta ut videregående opplæring.

Det siste gjelder reglene for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge. Der er det rett og slett slik at det hjelper ikke å ha et regelverk som er ambisiøst, hvis det ikke kan følges i praksis. Regelverket vi foreslår, blir klarere og tydeligere, og dermed også lettere å etterleve i praksis.

Siden det er stor enighet om dette, skal jeg ikke starte den store polemikken, men jeg må kommentere to ting i det representanten Tingelstad Wøien sa.

Det ene er at det er et paradoks at man nå etterlyser og mener at det kommer for sent, all den tid dette regelverket eksisterte også før 2013. Det er ikke noe som kom i 2013. Med andre ord var det i hvert fall åtte år da man hadde muligheten til å gjøre noe med det.

For det andre er det viktig å huske at det ikke er slik at idet man legger frem noe for Stortinget og det blir vedtatt, så blir det lov dagen etter. Akkurat de samme prosessene for høring, lovarbeid etc. må også gjennomføres da.

Jeg deler absolutt frustrasjonen av og til over at prosessene våre kan være noe trege, men det er tross alt bedre å ha et system som legger til rette for god lovbehandling og gode høringsrunder, enn å ikke ha det.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) []: Jeg skal ikke dra ut denne debatten, som egentlig er veldig kort, og der alle er enige, men jeg synes det er fortvilende, det statsråden sier om at regelverket lå der. Ja, det lå der, og så var det noen som oppdaget at de kunne gjøre det på den måten at de kunne fjerne ordet «sammenhengende» og slik sørget for at flere kunne begynne på skolen igjen eller begynne læretida si i stedet for å gå på Nav. Jeg synes det er frustrerende at da vi la fram det forslaget, var det ikke vilje til det, for det var tydeligvis en taktikk i det at det skulle inn i en stortingsmelding. Jeg skjønner også at det må til et lovarbeid, men vi hadde allerede vært to år foran når det gjelder å utarbeide riktige lover, hvis Stortinget hadde valgt å gjennomføre det forslaget til vedtak som Senterpartiet la fram den gangen.

Ellers takk for debatten.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5 og 6 blir behandlet under ett. – Det anses vedtatt.