Stortinget - Møte tirsdag den 30. mai 2017

Dato: 30.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 288 S (2016–2017), jf. Meld. St. 28 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 7 [15:23:07]

Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 (Innst. 288 S (2016–2017), jf. Meld. St. 28 (2016–2017))

Talere

Pål Farstad (V) [] (ordfører for saken): Det er en samlet komité som står bak innstillingen om Norges fiskeriavtaler for 2017 og fisket etter avtalene i 2015 og 2016. Fiskeriavtalene bygger på et langsiktig forvaltningsarbeid, som gir grunnlag for at vi i dag kan høste fra robuste fiskebestander og drive lønnsom næringsaktivitet i havområdene våre.

Opp mot 90 pst. av de ressursene vi høster av, deler vi med andre land. Internasjonalt samarbeid og internasjonale avtaler er derfor avgjørende for en vellykket og bærekraftig fiskeriforvaltning og for nedkjemping av fiskerikriminalitet og uregulert fiske.

Bærekraftig høsting av fiskeressursene krever at man kan regulere den totale fiskeriaktiviteten og ha kontroll med det faktiske fisket. Avtalene skal sikre at høstingen av fiskebestandene er basert på uavhengige vitenskapelige råd om kvoter og forvaltningstiltak, og inneholder forpliktende forutsetninger om kvotefordeling, forvaltningstiltak og kontrollsamarbeid.

Det er bred – for ikke å si full – politisk enighet om denne linjen i norsk politikk.

Jeg går ikke inn i de ulike avtalene, men viser til at komiteen understreker viktigheten av at internasjonale avtaler om fiskekvoter inngås med alle parter, og at komiteen mener at usikkerhet rundt avtalene kan være negativt for en langsiktig og god økonomisk og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.

For øvrig viser jeg til innstillingen og tilrådingen fra en samlet komité.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.