Stortinget - Møte tirsdag den 22. november 2016

Dato: 22.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 15 [18:05:22]

Referat

  • 1. (62) Statsministerens kontor melder at lov om endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) (Lovvedtak 4 (2016–2017)) er sanksjonert under 18. november 2016

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (63) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingunn Gjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (Dokument 8:17 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

  • 3. (64) Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) (Prop. 17 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er ikke skjedd, og møtet er hevet.