Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2016

Dato: 05.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [23:08:13]

Referat

 • 1. (84) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) (Lovvedtak 6 (2016–2017))

 • 2. lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) (Lovvedtak 7 (2016–2017))

 • 3. lov om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) (Lovvedtak 5 (2016–2017))

 • 4. lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon) (Lovvedtak2 (2016–2017))

 • - er sanksjonert under 2. desember 2016

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (85) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kåre Simensen, Marit Arnstad, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland (Dokument 8:22 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3. (86) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om vern av Norges siste villmarker (Dokument 8:24 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (87) Ny saldering av statsbudsjettet 2016 (Prop. 34 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5. (88) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Jenny Klinge om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri (Dokument 8:23 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (89) Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (Prop. 33 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7. (90) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning (Meld. St. 9 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.