Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2016

Dato: 05.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 2 S (2016-2017), jf. Meld. St. 1 (2016-2017), Prop. 1 S (2016-2017) og Prop. 1 S Tillegg 1-5 (2016-2017))

Sak nr. 2 [10:01:18]

Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2017 og forslag til statsbudsjett for 201 (Innst. 2 S (2016-2017), jf. Meld. St. 1 (2016-2017), Prop. 1 S (2016-2017) og Prop. 1 S Tillegg 1-5 (2016-2017))

Talere

Hans Olav Syversen (KrF) [] (komiteens leder og ordfører for saken): For det ikke-sosialistiske samarbeidet har vi nok hatt mer oppløftende dager enn de siste, men det er et viktig pauli ord som sier følgende – og jeg siterer fra en ikke ukjent bok:

«Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran.»

Jeg tar opp vårt forslag i innstillingen og anbefaler videre Kristelig Folkepartis gruppe å stemme for det forliket som vil bli fremmet senere i debatten.

Presidenten: Representanten Hans Olav Syversen ar tatt opp de forslagene han siterte.

Det blir replikkordskifte.

Marianne Marthinsen (A) []: Jeg vil gi honnør til representanten Syversen for å ha fått til viktige gjennomslag, også på områder som er viktige for Arbeiderpartiet.

Er representanten Syversen enig med meg i at et kutt i forhold til landets sykehus kommer til å gå ut over pasientbehandlingen?

Hans Olav Syversen (KrF) 10:08:35]: Jeg håper og tror det blir resultatet, og ikke noe kutt i tilbudet til den enkelte pasient.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.