Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2016

Dato: 15.12.2016
President: Hans Andreas Limi
Dokumenter: (Innst. 122 S (2016–2017), jf. Prop. 17 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 5 [15:47:41]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) (Innst. 122 S (2016–2017), jf. Prop. 17 S (2016–2017))

Talere

Tore Hagebakken (A) []: I saksordførerens fravær – han befinner seg i Strasbourg – har jeg fått æren av å skulle si litt i sakens anledning.

Norge har siden 2001 samarbeidet med EU og Sveits om å forenkle markedsadgangen for utviklingsland til våre markeder. Samarbeidet innebærer at partene har felles opprinnelsesregler og dokumentasjonskrav for GSP-ordningen i Norge, Sveits og EU. I GSP-ordningen kan i tillegg innsatsmaterialer benyttes i produksjonen i både Norge, EU og Sveits, uten at GSP-landene mister sin spesielle tollbehandling ved eksport til EU og Sveits. Bakgrunnen for denne saken er at EU i 2010 besluttet å endre systemet for opprinnelsesdokumentasjon.

Endringen innebærer en forenkling av systemet ved at eksportøren foretar selvsertifisering etter først å ha registrert seg i et nytt datasystem. Avtalen vi nå skal ratifisere, innebærer en tilpasning til dette slik at ordningen kan holde fram som før. Det nye systemet innebærer viktige forenklinger for eksportørene, bedre oversikt, kontroll og lavere kostnader ved tollbehandling. Avtalen sikrer også at norske innsatsmaterialer kan benyttes i produksjon av varer som kan ende opp i EU eller Sveits, på linje med produsenter i disse landene.

Når avtalen må godkjennes av Stortinget etter Grunnloven § 26, er årsaken at den innebærer årlige deltakerutgifter. Utgiftene skal dekkes innenfor tolletatens gjeldende bevilgning. La meg understreke at avtalen ikke innebærer overføring av suverenitet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.