Stortinget - Møte torsdag den 22. mars 2018

Dato: 22.03.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 178 S (2017–2018), jf. Prop. 4 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 7 [13:45:59]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken (Innst. 178 S (2017–2018), jf. Prop. 4 S (2017–2018))