Stortinget - Møte torsdag den 12. april 2018

Dato: 12.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:28:38]

Referat

 • 1. (386) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande og Eigil Knutsen om å styrke godkjenningsordningen for renhold (Dokument 8:198 S (2017–2018))

 • 2. (387) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Arve Sigmundstad, Svein Roald Hansen og Siv Henriette Jacobsen om å forbedre allmenngjøringsordningen (Dokument 8:199 S (2017–2018))

 • 3. (388) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å oppheve medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre omsorgstjenester (Dokument 8:201 S (2017–2018))

 • 4. (389) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter (Dokument 8:204 S (2017–2018))

 • 5. (390) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete og Siv Mossleth om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane (Dokument 8:206 S (2017–2018))

 • 6. (391) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Willfred Nordlund og Geir Pollestad om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7 (Dokument 8:207 L (2017–2018))

 • 7. (392) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe og Siv Mossleth om at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang framfor EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority) (Dokument 8:208 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 1–7 vert sende arbeids- og sosialkomiteen.

 • 8. (393) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide og Marit Arnstad om å utsette spørsmålet om navnebytte for Statoil slik at saken kan drøftes i Stortinget (Dokument 8:195 S (2017–2018))

 • 9. (394) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter (Dokument 8:211 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 8 og 9 vert sende energi- og miljøkomiteen.

 • 10. (395) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete og Ole André Myhrvold om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter (Dokument 8:205 S (2017–2018))

 • 11. (396) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesending fra utlandet (Dokument 8:213 S (2017–2018))

 • 12. (397) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Statens pensjonsfond utland (Dokument 8:214 S (2017–2018))

 • 13. (398) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Tore Storehaug om et jobbskattefradrag for uføre (Dokument 8:215 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 10–13 vert sende finanskomiteen.

 • 14. (399) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes og Mona Fagerås om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven (Dokument 8:197 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for justiskomiteen til utsegn før tilråding vert lagd fram.

 • 15. (400) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen om styrking av norsk tannhelse (Dokument 8:209 S (2017–2018))

 • 16. (401) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Geir Jørgen Bekkevold om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger (Dokument 8:210 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 15 og 16 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 17. (402) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen (Dokument 8:192 S (2017–2018))

 • 18. (403) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60 (Dokument 8:193 L (2017–2018))

 • 19. (404) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig eierskap (Dokument 8:200 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 17–19 vert sende næringskomiteen.

 • 20. (405) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Mani Hussaini, Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Audun Lysbakken og Mona Fagerås om tillitsreform i skolen (Dokument 8:194 S (2017–2018))

 • 21. (406) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Knut Arild Hareide og Steinar Reiten om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng (Dokument 8:196 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 20 og 21 vert sende utdannings- og forskningskomiteen.

 • 22. (407) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke den humanitære bistand til flyktninger fra Afrin-området (Dokument 8:202 S (2017–2018))

 • 23. (408) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader (Dokument 8:203 S (2017–2018))

 • 24. (409) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Willfred Nordlund om en opptrappingsplan for Forsvaret (Dokument 8:212 S (2017–2018))

  Samr.: Nr. 22–24 vert sende utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.