Stortinget - Møte mandag den 14. mai 2018

Dato: 14.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:50:24]

Referat

 • 1. (425) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt (Dokument 8:224 S (2017–2018))

Presidenten: Representantforslaget foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen.

Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: I dag er kun fem av ni ambulansefly i drift. Fra kl. 15 i dag sto begge flyene i Alta på bakken. Vi må bare håpe at det ikke skjer noen alvorlige hendelser i Finnmark dette døgnet. Beredskapen er altså kritisk. Kun ambulanseflyene i Tromsø og Bodø i er full beredskap de neste dagene. I to timer i morgen vil det være rød beredskap i Nord-Norge. Det betyr at situasjonen er kritisk, og det er den mest alvorlige beredskapssituasjonen.

Hittil har 13 pst. av pilotene hos Lufttransport sluttet i jobben, og 20 av pilotene har fått tilbud om jobb i andre flyselskap. Dette er folk som det er ekstremt vanskelig å erstatte, som har en særegen spisskompetanse. Det som skjer, er at hele tjenesten er i ferd med å rakne, og tiltakene som er lagt fram foreløpig, er ikke med på å løse problemet i det hele tatt.

Vi mener at Stortinget nå må ta ansvar og be regjeringen om å rydde opp, slik Rødt har foreslått. Derfor ber vi om at forslagene må behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c og tas opp til behandling i etterkant av helseministerens redegjørelse i Stortinget i morgen.

Presidenten: Presidenten åpner opp for en kort runde med stemmeforklaringer.

Ingvild Kjerkol (A) []: Situasjonen knyttet til beredskapen, særlig i Nord-Norge, er prekær. Vi i Arbeiderpartiet støtter likevel at forslaget går til behandling i helse- og omsorgskomiteen, og understreker at komiteen er suveren til å legge opp til en veldig rask behandling.

Kjersti Toppe (Sp) []: Det er ein veldig alvorleg situasjon vi har med krisa i luftambulansen. Det er klart at Stortinget må ta stilling og ha ei sak om dette. Vi har tatt opp dette mange gonger før. Vi fremja òg eit forslag på torsdag om ei langsiktig behandling av ei sak om dette. Vi ser at saka kan verta betre behandla med ei hastebehandling i komiteen, der vi raskt får laga ei innstilling, der vi kan få fleirtal for dei gode forslaga. Vi støttar difor – som presidentskapet har innstilt på – at saka skal sendast til komiteen, men då skal vi sørgja for at det vert ei rask behandling, slik at vi får det tilbake til Stortinget snarast mogeleg.

Olaug V. Bollestad (KrF) []: Jeg vil anbefale Kristelig Folkepartis gruppe å stemme for presidentskapets forslag, med den begrunnelse at dette er en så tung sak – det å ha god beredskap der sykehusene ikke ligger tett som hagl, der vi trenger god beredskap. Vi må behandle dette skikkelig, og vi ønsker å ta en hurtig behandling av det i komiteen.

Nicholas Wilkinson (SV) []: For hver dag som går, mister vi veldig viktig kompetanse i nord, og beredskapen er under enhver kritikk. Vi har ikke tid til å vente på denne saken. Derfor støtter SV en behandling etter § 39 annet ledd bokstav c og støtter sekundært behandling i komiteen, men vil da be om at det går så raskt som overhodet mulig.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til stemmeforklaring, og det voteres over behandlingsmåten.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om komitébehandling og Rødts forslag om behandling etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og Rødts forslag ble presidentens forslag bifalt med 94 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 18.55.31)

Videre ble referert:

 • 2. (426) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester (Dokument 8:225 S (2017–2018))

 • 3. (427) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å styrke rehabiliteringstilbudet for pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund (Dokument 8:226 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (428) Brev fra Riksrevisjonen om Stortingets behandling av Prop. 56 LS (2017–2018) – Gjennomføring av EUs forordning (GDPR) 2016/679 av 27. april 2016 i norsk rett – unntak for Riksrevisjonen

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (429) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass (Dokument 8:222 S (2017–2018))

 • 6. (430) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad (Dokument 8:223 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.