Stortinget - Møte mandag den 14. mai 2018

Dato: 14.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 214 S (2017–2018), jf. Prop. 43 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [17:58:19]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 (Innst. 214 S (2017–2018), jf. Prop. 43 S (2017–2018))

Talere

Åsunn Lyngedal (A) []: Norge har inngått en avtale med EU om et administrativt samarbeid om innkreving av merverdiavgift. Avtalen ble undertegnet i Sofia 6. februar 2018, og Stortinget skal i dag gi sitt samtykke til å sette avtalen i kraft. Avtalen er inngått med hjemmel i dobbeltbeskatningsavtaleloven.

Formålet med avtalen som er inngått, er å bekjempe svikt i merverdiavgiftssystemet. De siste årene er det avdekket flere store kriminelle nettverk hvor det foregår omfattende bedrageri via merverdiavgiftssystemet – svindel som ofte skjer i forbindelse med internasjonal handel, for da er det vanskelig å kontrollere om merverdiavgift blir betalt. Det har synliggjort nødvendigheten av et godt samarbeid mellom ulike lands skatteadministrasjoner for å etablere gode systemer for informasjonsutveksling og innkreving av avgifter.

Avtalen om samarbeid på merverdiavgiftsområdet bestemmer at Norge vil delta i Eurofisc. I Eurofisc utveksles det informasjon gjennom egne ekspertgrupper innenfor særskilte risikoområder. Det har vist seg som et nyttig verktøy for EU-landenes skattemyndigheter, og regjeringen har derfor lagt vekt på at avtalen skulle medføre at Norge skulle delta i Eurofisc.

Avtalen gir ikke rett til gjensidig direkte tilgang til nasjonale databaser, noe som er en innskrenkning i forhold til hva som gjelder mellom EU-landene. Det skyldes ulikheter i rapporteringsordningene for de næringsdrivende. Avtalen innebærer ikke overføring av suverenitet.

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.