Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2018

Dato: 07.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Sak nr. 4 [12:40:45]

Redegjørelse av næringsministeren om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil

Talere

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen []: Jeg viser til mitt brev til Stortinget av 3. mai og takker for muligheten til å redegjøre for statens eieroppfølging og andre relevante forhold knyttet til Norsk Hydros alumina-anlegg Alunorte i Brasil.

Vi er mange som har sett bildene etter det ekstreme regnværet 16.–17. februar.

Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt situasjonen fra første stund, og vi har hatt nær og løpende kontakt med Hydro. Sammen med Utenriksdepartementet har vi ytt den bistand som norske selskaper skal ha i slike situasjoner, ikke minst gjennom ambassaden i Brasilia. Det å sørge for at norske selskaper får faglige råd og annen relevant støtte når de opererer i utlandet, er en av mine oppgaver som næringsminister.

Min andre oppgave og rolle relatert til denne saken er å forvalte statens eierskap i Norsk Hydro, hvor staten eier 34,3 pst. av aksjene.

Regjeringen forventer at selskaper der staten er eier, skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar og være i fremste rekke når det gjelder klima og miljø.

I tillegg er det en selvfølge at selskaper med statlig eierandel følger lokale lover og regler der de har sin virksomhet. Dette kommer klart til uttrykk i eierskapsmeldingen, som et samlet storting har stilt seg bak.

Mitt inntrykk er at Hydro tar saken på største alvor.

Det statlige eierskapet i norsk næringsliv er omfattende, og staten forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Det er avgjørende at staten forvalter sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Rammene og prinsippene for den statlige eierskapspolitikken har ligget fast gjennom vekslende regjeringer siden eierskapsprinsippene ble etablert i 2002.

Rollefordelingen mellom aksjeeier, styre og ledelse følger av selskapslovgivningen og allment aksepterte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Forvaltningen av et selskap er styrets ansvar. Eier har som regel ikke innsikt i de løpende forretningsmessige beslutningene. Som eier forholder vi oss til styret, som skal føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret skal fastsette selskapets risikoprofil og påse at selskapet har god internkontroll og tilstrekkelige systemer for risikostyring og etterlevelse av lovbestemmelser.

Aksjeeiere utøver sin myndighet på generalforsamling. Staten følger også opp sine forventninger løpende gjennom eierdialogen. Eierdialog er alminnelig også for større private aksjeeiere.

Det er viktig å huske på at staten som eier ikke har andre rettigheter enn andre aksjeeiere. At selskaper likebehandler sine aksjeeiere er et viktig prinsipp, som også staten er opptatt av.

Når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft, er det formulert tydelige forventninger i eierskapsmeldingen som et samlet storting har stilt seg bak. Disse forventningene gir vi klart uttrykk for overfor både Hydro og andre selskaper, og vi har gjentatt disse forventningene konkret i forbindelse med situasjonen ved Alunorte.

Departementet har en omfattende og systematisk oppfølging av selskapenes arbeid med bærekraft. Departementets oppfølging av selskapenes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft skjer i første omgang gjennom eierdialogen i kvartalsvise møter med selskapene og i årlige møter om bærekraft. Tema for møtene besluttes ut fra hva som vurderes som vesentlig for det enkelte selskap.

Hydro kjøpte 26,7 pst. av aksjene i Alunorte i 2000. Eierandelen økte til 34 pst. i 2003. Som en del av et større kjøp fra det brasilianske selskapet Vale i 2011, økte Hydro da sin eierandel til dagens 92,1 pst. Anlegget produserer alumina fra bergarten bauksitt. Alumina er råstoff for produksjonen av aluminium. Avfallet fra aluminaproduksjonen kalles rødslam og lagres i to deponier på området.

Ekstremværet 16.–17. februar og fortsatt kraftig regn de påfølgende dagene førte til oversvømmelser i byen og industriområdet Barcarena, der Alunorte ligger. Påfølgende problemer med drikkevannet til lokalbefolkningen og påstander om lekkasje av rødslam fra Hydros anlegg skapte stor bekymring.

På bakgrunn av dette ble Hydro i slutten av februar pålagt å redusere produksjonen ved Alunorte med 50 pst. og innstille aktiviteten ved det nyeste av de to avfallsdeponiene for rødslam. Dette gjelder fortsatt. Kuttet har medført at Hydro har måttet redusere produksjonen også ved bauksittgruven Paragominas og ved aluminiumsverket Albras. Ifølge Hydro kan produksjonskuttene få betydning for arbeidsplasser i Pará og på sikt også ramme aktiviteten på norske aluminiumsverk som Hydro har, samt andre av Alunortes kunder.

Hydro har opplyst om at de kort tid etter regnværet opprettet en intern gruppe for å vurdere operasjonelle konsekvenser og foreta en intern gjennomgang av Alunorte. Hydro ba også det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services om å gjøre en tredjepartsvurdering av Alunortes vannrensings- og væskehåndteringssystem. Ifølge Hydro omfattet undersøkelsene driften av rødslamdeponiene, vann- og avløpssystemene og potensiell innvirkning på det eksterne miljøet.

I april ble det offentliggjort rapporter fra begge gjennomgangene. Disse konkluderte med at det ikke har vært utslipp fra rødslamdeponiene, og at det ikke er indikasjoner på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn eller hatt varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten etter det kraftige regnværet.

Hydro har opplyst at Alunorte, som er en hjørnestensbedrift i området, etter det ekstreme regnværet iverksatte en rekke humanitære tiltak for å hjelpe befolkningen i lokalsamfunnet. Dette omfattet utdeling av vann og umiddelbar tilgang på helsetjenester. Røde Kors ble mobilisert for å kartlegge helsebehov.

Ifølge Hydro har selskapet også igangsatt et prosjekt for å forbedre vannrenseanlegget ved Alunorte for å gjøre det mer robust for ekstremvær som mulig følge av klimaendringer. Ifølge Hydro inkluderer dette en investering i vannbehandlingssystemet, som vil øke rensekapasiteten med 50 pst. og bassengkapasiteten med 150 pst.

Videre har selskapet formidlet at det bidrar til tiltak for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene i Barcarena, gjennom bl.a. et flerårig program som vil investere i lokale samfunnstiltak, i samarbeid med bl.a. lokalsamfunn, myndigheter og relevante organisasjoner.

Ifølge Hydro har deres tilnærming vært å prioritere humanitær bistand, styrke dialogen med lokale ledere, klarlegge hendelsesforløp og fakta om situasjonen gjennom interne og eksterne gjennomganger, for derigjennom å legge forholdene til rette for å gjenoppta normal drift ved Alunorte.

Restriksjonene og påleggene gjelder fortsatt.

Hydro er i dialog med sentrale myndigheter og organisasjoner om grunnlaget for å komme tilbake til normal drift. Det er flere myndigheter som har en rolle i saken, både lokalt, nasjonalt og på delstatsnivå.

Jeg anser at departementet i rollen som eier har hatt den oppfølgingen og dialogen med Hydro som det er tverrpolitisk enighet om at vi skal ha, nemlig gjennom å formidle hvilke generelle forventninger staten har, og gjennom å følge opp hvordan et selskap forholder seg til disse forventningene.

Ulike spørsmål knyttet til bærekraft, risiko og miljø har vært tema i vår eierdialog siden oppkjøpet av Alunorte.

Som næringsminister har jeg også fulgt situasjonen ved Alunorte nøye fra starten. Selskapet har holdt departementet løpende orientert om utviklingen og besvart ulike spørsmål fra departementet. Jeg har hatt flere orienteringsmøter med både styrelederen og konsernsjefen. I tillegg har embetsverket i departementet hatt flere møter og telefonsamtaler med selskapet. I møtene har Hydro orientert om situasjonen og besvart spørsmål fra departementet. Jeg har i møtene gjentatt at jeg forventer at Hydro tar saken på største alvor og forventer at selskap der staten er eier, er ledende og i fremste rekke i arbeidet med samfunnsansvar.

Som næringsminister er jeg også opptatt av vilkårene for norske selskap som opererer i utlandet. Brasil er et svært viktig samarbeidsland for Norge og er vår viktigste handelspartner i Latin-Amerika. Hydros investeringer i Brasil er et godt eksempel på norsk-brasiliansk næringslivssamarbeid og norsk næringslivs tiltro til Brasils økonomiske vekst og fremtidsutsikter.

I tillegg til eierdialogen har vi derfor hatt samtaler med Hydro – som et norsk selskap – om hvordan norske myndigheter kan bistå selskapet med å oppnå dialog med relevante brasilianske myndigheter i denne situasjonen. Norges ambassade i Brasilia har bistått Hydro med rådgivning og tilrettelegging av denne dialogen.

Staten skal forvalte sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte i tråd med de rammene for eierskapsutøvelsen som er kommunisert til Stortinget. Hydros virksomhet i Brasil ligger under styrets ansvarsområde. Jeg vil derfor ikke gi uttrykk for synspunkter på selskapets håndtering av konkrete, operative forhold.

Men det er mitt ansvar å følge opp om selskapet møter de forventninger staten har. Dette er en krevende sak som ennå ikke er avsluttet. Det foreligger ennå ikke enighet mellom selskapet og myndighetene i Brasil om rammene for ordinær drift ved Alunorte.

Mitt inntrykk er at Hydro har tatt denne situasjonen på største alvor, og det arbeides med å finne gode løsninger med brasilianske myndigheter, slik at selskapet kan gjenoppta normal produksjon.

Jeg forventer og legger til grunn at selskapet fortsetter dette arbeidet. Som næringsminister og ansvarlig for forvaltning av det statlige eierskapet vil jeg fortsette å følge saken nøye.

Presidenten: Presidenten vil i samsvar med Stortingets forretningsorden § 45 andre ledd bokstav c føreslå at næringsministeren si utgreiing om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil vert send næringskomiteen. – Det er vedteke.