Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:10:06]

Referat

 • 1. (480) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 68 (2017–2018))

  2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) (Lovvedtak 69 (2017–2018))

  3. lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn (Lovvedtak 84 (2017–2018))

  4. lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse (Lovvedtak 85 (2017–2018))

  5. lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere (Lovvedtak 86 (2017–2018))

  6. lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner (Lovvedtak 87 (2017–2018))

  7. lov om endringar i barnelova (Lovvedtak 88 (2017–2018))

  8. lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Lovvedtak 89 (2017–2018))

  9. lov om endring i gjeldsordningsloven (Lovvedtak 90 (2017–2018))

  10. lov om endring i gravferdsloven (Lovvedtak 91 (2017–2018))

  11. lov om endring i folketrygdloven (Lovvedtak 92 (2017–2018))

  12. lov om endring i opplæringslova (Lovvedtak 93 (2017–2018))

  13. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 94 (2017–2018))

  14. lov om endring i pasientskadeloven (Lovvedtak 95 (2017–2018))

  15. lov om endring i barnetrygdloven (Lovvedtak 96 (2017–2018))

  16. lov om endring i friskolelova (Lovvedtak 97 (2017–2018))

  17. lov om endring i konsesjonsloven (Lovvedtak 98 (2017–2018))

  18. lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven (Lovvedtak 99 (2017–2018))

  19. lov om endring i bidragsinnkrevingsloven (Lovvedtak 100 (2017–2018))

  20. lov om endring i barnehageloven (Lovvedtak 101 (2017–2018))

  21. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lovvedtak 102 (2017–2018))

  22. lov om endring i matrikkellova (Lovvedtak 103 (2017–2018))

  23. lov om endring i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 104 (2017–2018))

  24. lov om endring i sosialtjenesteloven (Lovvedtak 105 (2017–2018))

  25. lov om endring i a-opplysningsloven (Lovvedtak 106 (2017–2018))

  26. lov om endring i utenrikstjenesteloven (Lovvedtak 107 (2017–2018))

  27. lov om endringar i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 108 (2017–2018))

  28. lov om endring i folkeregisterloven (Lovvedtak 109 (2017–2018))

  29. lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 110 (2017–2018))

  30. lov om endring i eierseksjonsloven (Lovvedtak 111 (2017–2018))

  31. lov om endringar i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 112 (2017–2018))

  32. lov om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.) (Lovvedtak 72 (2017–2018))

  33. lov om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) (Lovvedtak 73 (2017–2018))

  34. lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) (Lovvedtak 80 (2017–2018))

  35. lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) (Lovvedtak 78 (2017–2018))

  36. lov om endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) (Lovvedtak 77 (2017–2018))

  37. lov om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning) (Lovvedtak 79 (2017–2018))

  38. lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) (Lovvedtak 59 (2017–2018))

  39. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (Lovvedtak 81 (2017–2018))

  40. lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) (Lovvedtak 82 (2017–2018))

  41. lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) (Lovvedtak 71 (2017–2018))

  42. lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) (Lovvedtak 60 (2017–2018))

  – er sanksjonert under 22. juni 2018

 • 2. (481) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 9 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 1–2 vedlegges protokollen.

 • 3. (482) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker (Prop. 101 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (483) Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) (Prop. 106 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (484) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganisering av Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste (Dokument 8:248 S (2017–2018))

 • Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt punkt 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (tas ikke under behandling).6. (485) Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) (Prop. 104 LS (2017–2018))

 • 7. (486) Lov om register over reelle rettighetshavere (Prop. 109 L (2017–2018))

 • 8. (487) Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) (Prop. 110 L (2017–2018))

 • 9. (488) Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018 (Prop. 114 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes finanskomiteen.

 • 10. (489) Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 (Prop. 105 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (490) Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) (Prop. 107 L (2017–2018))

 • 12. (491) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) (Prop. 108 S (2017–2018))

 • 13. (492) Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) (Prop. 115 L (2017–2018))

 • 14. (493) Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) (Prop. 120 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes justiskomiteen.

 • 15. (494) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017 (Meld. St. 16 (2017–2018))

 • 16. (495) Sametingets virksomhet 2017 (Meld. St. 18 (2017–2018))

 • 17. (496) Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) (Prop. 111 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 15–17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (497) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (Prop. 116 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for presidentskapet til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19. (498) Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) (Prop. 117 L (2017–2018))

 • 20. (499) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi (Dokument 8:246 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 19–20 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 21. (500) Forslag fra sivilombudsmannen om endringer i sivilombudsmannsloven

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for presidentskapet til uttalelse før innstilling avgis.

 • 22. (501) Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Prop. 112 L (2017–2018))

 • 23. (502) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) (Prop. 118 S (2017–2018))

 • 24. (503) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) (Prop. 119 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 22–24 sendes næringskomiteen.

 • 25. (504) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark (Prop. 113 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 26. (505) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 19 (2017–2018))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Da er vi kommet til avslutningen av det 162. storting – det første storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak hos.

Stortingsrepresentantene har fremmet 248 representantforslag. Det er rekord. Det er blitt levert inn 2 370 skriftlige spørsmål. Det er også rekord. Stortinget har denne sesjonen vedtatt 429 anmodninger. Også det overgår alle tidligere sesjoner. Jeg tror vi har dekning for å si at det 162. storting har vært et aktivt storting. Et annet tall som vitner om det, er de totalt 412 innstillingene som er avgitt i løpet av sesjonen. Det er et høyt antall for en første sesjon i en valgperiode.

Den 8. mai i år ble Grunnloven endret da Stortinget vedtok en ny formulering om Kongens immunitet i § 5. Det ble også vedtatt noen språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk.

Stortinget har behandlet 149 proposisjoner fra regjeringen denne sesjonen. Sentrale saker som kan nevnes, er EUs tredje energimarkedspakke, ny sikkerhetslov og ny kommunelov.

Regjeringen har fremmet 19 meldinger og holdt 16 redegjørelser for Stortinget.

Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 162. storting for avsluttet. Samtidig ber presidenten representantene undertegne den fremlagte protokoll.