Stortinget - Møte tirsdag den 7. november 2017

Dato: 07.11.2017
President: Magne Rommetveit

Referatsaker

Sak nr. 4 [10:33:11]

Referat

 • 1. (115) Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017) (Prop. 7 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (116) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken (Prop. 4 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3. (117) Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) (Prop. 5 L (2017–2018))

 • 4. (118) Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) (Prop. 6 L (2017–2018))

 • 5. (119) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden (Dokument 8:51 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (120) Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017 (Prop. 9 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (121) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Sigrid Simensen Ilsøy om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå (Dokument 8:49 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (122) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter (Dokument 8:50 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9. (123) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. (Dokument 8:47 S (2017–2018))

 • 10. (124) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell og Kari Henriksen om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige (Dokument 8:52 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (125) Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (Prop. 8 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (126) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om studentombud (Dokument 8:48 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13. (127) Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for virksomheten 2. halvår 2016-1. halvår 2017 (Dokument 17 (2017–2018))

 • 14. (128) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 5 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 15. (129) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017–2018) (Dokument 8:56 S (2017–2018))

Presidenten: Referatsak nr. 15 foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

Rigmor Aasrud har bedt om ordet.

Rigmor Aasrud (A) []: Arbeiderpartiet kan støtte forslaget om å hastebehandle Dokument 8:47, men før Stortinget tar stilling til realiteten i forslaget, er det nødvendig at både utenriksministeren og statsråden for integrering og innvandring kommer til Stortinget.

Sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne har vi derfor i dag sendt et brev til de berørte statsråder der vi ber dem om å gi en redegjørelse i Stortinget før saken realitetsbehandles.

Jeg ber presidentskapet om å legge til rette for at det kan skje raskt.

Nikolai Astrup (H) []: Jeg vil bare kort presisere at hvis Stortinget ønsker at de to statsrådene skal komme og redegjøre, vil Høyre selvfølgelig ikke motsette seg det.

Presidenten: Ber flere om ordet til referatsak nr. 15? Så synes ikke. Det er dermed vedtatt.

Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.