Stortinget - Møte tirsdag den 7. november 2017

Dato: 07.11.2017
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 27 S (2017–2018))

Sak nr. 1 [10:24:29]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (Innst. 27 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.