Stortinget - Møte mandag den 4. desember 2017

Dato: 04.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:03:46]

Referat

  • (175) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marit Arnstad, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om valg av medlemmer til Nobelkomiteen (Dokument 8:82 S (2017–2018))

Presidenten: Presidenten vil foreslå at dette representantforslaget blir behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c.

Er det noen anmerkninger til dette? – Hans Andreas Limi.

Hans Andreas Limi (FrP) []: På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg foreslå at forslaget som nå er fremsatt, ikke hastebehandles etter § 39 annet ledd bokstav c, men at det oversendes til presidentskapet for å behandles sammen med det forslaget som Fremskrittspartiet har fremmet tidligere, om å be presidentskapet ta initiativ til å utarbeide et regelverk, retningslinjer for hvem som er valgbare til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner.

Presidenten: Det er da fremsatt to forslag til behandlingsmåte for referatsak nr. 175. Det er presidentens forslag om å behandle saken etter § 39 annet ledd bokstav c, og det er forslag fremsatt av representanten Hans Andreas Limi om å oversende saken til presidentskapet.

Det åpnes for en runde med kommentarer fra en representant fra hver partigruppe.

Trond Helleland (H) []: Som representantene hørte, er ikke Høyre en del av det representantforslaget, så da tenkte jeg det var greit å gi en stemmeforklaring.

Høyre ønsker ikke å stemme for en hastebehandling av dette representantforslaget. Fremskrittspartiet har, som Limi viste til, allerede levert inn et forslag som vil ta for seg de problemstillingene som er knyttet til valg bl.a. til Nobelkomiteen. Det at dette skal hastebehandles, vil vi motsette oss, og stemmer imot at det blir behandlet etter § 39 annet ledd bokstav c.

Marit Arnstad (Sp) []: Senterpartiet ser det som formålstjenlig å få denne saken behandlet før Stortingets valgkomité møtes.

Fra vår side vektlegger vi at det ikke er snakk om noen ny regel, det er snakk om en sedvane som blir nedfelt skriftlig. Vi legger også vekt på at det ikke er noen særlige avgrensningsproblemer knyttet til dette spørsmålet. Det er riktig at det også foreligger en rekke andre forslag, som vil bli behandlet på et senere tidspunkt, men akkurat når det gjelder denne regelen, er det ingen avgrensningsproblemer. Har en takket ja til en plass på en stortingsvalgliste, blir en enten stortingsrepresentant eller vararepresentant. Derfor mener Senterpartiet at saken bør behandles etter § 39 andre ledd bokstav c, og jeg anbefaler Senterpartiets medlemmer å stemme i tråd med det.

Audun Lysbakken (SV) []: I den situasjonen Stortinget har havnet, mener vi det er ryddig at vi får en behandling av hvilke prinsipper som skal legges til grunn. Det forslaget som er fremmet, omhandler ganske enkelt å få vedtatt det som har vært sedvane og vanlig praksis i Stortinget. Derfor mener vi det er naturlig og uproblematisk å behandle det i tråd med § 39 c, slik presidenten har redegjort for, og jeg vil be SVs gruppe om å støtte det.

Knut Arild Hareide (KrF) []: Forslaget frå presidenten ligg der om å behandle dette i tråd med § 39 andre ledd bokstav c. Det støttar Kristeleg Folkeparti. Det er naturleg at me får denne saka til behandling før møtet i valkomiteen. Det vil vere ein ryddig framgangsmåte, og eg rår Kristeleg Folkepartis representantar til å støtte det forslaget.

Trine Skei Grande (V) []: Jeg vil også oppfordre Venstres representanter til å stemme for det forslaget som er framlagt, slik at det blir behandlet før valgkomiteen skal ha møte – at man får lagt prinsippene i bunn før man begynner å drøfte kandidater. Det syns jeg er en ryddig og god måte. Jeg syns også det er ryddig og fint at man får mulighet til å stadfeste det som har vært sedvane ved de siste valgene. Fordi Venstre har stor respekt for at partiene skal få velge sine kandidater, er det ikke aktuelt for oss å gå for noe som går på tvers av det. Å forholde seg til det felles regelverket vi har for utnevning, gjør vi veldig mange ganger, og jeg håper at vi kan gjøre det nå også.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet, og vi er ferdig med debatten om dette punktet på referatet.

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag, at saken behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c, og representanten Hans Andreas Limis forslag, at saken behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav b, altså oversendelse til komitébehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Hans Andreas Limi ble presidentens forslag bifalt med 59 mot 45 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 10.14.52)

Videre ble referert:

  • 2. (176) Ny saldering av statsbudsjettet 2017 (Prop. 28 S (2017–2018))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

  • 3. (177) Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) (Prop. 26 L (2017–2018))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

  • 4. (178) Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) (Prop. 27 L (2017–2018))

    Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Presidenten vil opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt.