Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2017

Dato: 05.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 48 S (2017–2018), jf. Prop. 163 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 7 [14:15:01]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Innst. 48 S (2017–2018), jf. Prop. 163 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Sakene nr. 8–10 er andre gangs behandling av lovsaker. Presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.