Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2017

Dato: 18.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [18:49:50]

Referat

 • 1. (198) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (Lovvedtak 3 (2017–2018))

  2. lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) (Lovvedtak 5 (2017–2018))

  3. lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) (Lovvedtak 4 (2017–2018))

  4. lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) (Lovvedtak 8 (2017–2018))

  5. lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) (Lovvedtak 6 (2017–2018))

  6. lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) (Lovvedtak 7 (2017–2018))

  7. lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) (Lovvedtak 9 (2017–2018))

  8. lov om endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) (Lovvedtak 2 (2017–2018))

  9. lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Lovvedtak 1 (2017–2018))

  - er sanksjonert under 15. desember 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (199) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Kersti Toppe, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak) (Dokument 8:94 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (200) Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang) (Prop. 35 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (201) Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.) (Prop. 34 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (202) Representantforslag fra stortingsrepresentant Petter Eide om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet (Dokument 8:91 S (2017–2018))

  Enst.: Punkt 1 behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e. Punkt 2 sendes justiskomiteen.

 • 6. (203) Endringar i eigarseksjonslova m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga) (Prop. 33 L (2017–2018))

 • 7. (204) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Bjørnar Moxnes om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas (Dokument 8:92 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8. (205) Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet (Prop. 36 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.