Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2017

Dato: 18.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 94 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 1 [10:02:08]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer (Innst. 94 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.