Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2017

Dato: 18.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 87 S (2017–2018), jf. Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kap. 542)

Innhold

Sak nr. 4 [18:30:21]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Innst. 87 S (2017–2018), jf. Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kap. 542)

Talere

Karin Andersen (SV) [] (komiteens leder): Også denne saken viser en virkning på bostøtten, som vi har diskutert før i dag, der regjeringen påstår at de har bedret ordningen for bostøtte, mens de i dette budsjettet viser at reglene nå er slik at det er enda færre som får bostøtte dette året enn det man hadde beregnet i utgangspunktet – og så vet vi at det er flere titusener som har mistet. I tillegg til det har jeg registrert at budsjettforliket har videreført denne innstrammingen. Dette er en effekt av reglene, det er ikke det at man har trukket inn noen penger, men det er et strålende – eller et trist – eksempel på hvorfor disse reglene nå er altfor stramme, at det er altfor få som får bostøtte, og at de som får, får en altfor liten del av sine høye boutgifter dekket.

Det hadde vært bedre om det hadde vært motsatt, for da hadde vi hatt en sterkere satsing på sosiale tiltak for at folk skal kunne bo trygt i sine hjem også når de opplever inntektsnedgang, slik mange av dem som har små inntekter, har gjort.

Dette er et eksempel på hvorfor bostøtteordningen bør endres og styrkes. Det håper jeg at flertallet er med på i løpet av neste år.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.