Stortinget - Møte tirsdag den 29. januar 2019

Dato: 29.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Guri Melby, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 22. januar 2019:

«Endringer blant statsråder og statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. januar 2019 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsrådene Linda Cathrine Hofstad Helleland og Bård André Hoksrud gis avskjed i nåde.

Statsråd Trine Skei Grande overtar styret av likestillings- og diskrimineringsspørsmål i Barne- og likestillingsdepartementet.

Stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Nikolai Eivindssøn Astrup overtar styret av IKT-politikken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg overtar han styret av arbeidet med elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet og styret av IKT-relaterte oppgaver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde utnevnes til statsråd og overtar styret av arbeidet med samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun overtar også styret av Polaravdelingen. I tillegg overtar hun ansvaret for sikkerhetsloven og det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Forsvarsdepartementet.

Tidligere finansbyråd Dag Inge Ulstein utnevnes til statsråd og overtar styret av utviklingssaker i Utenriksdepartementet. Han bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad utnevnes til statsråd og overtar styret av Barne- og likstillingsdepartementet med unntak av arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Han overtar i tillegg styret av tro- og livssynssaker i Kulturdepartementet.

Statssekretærene Cecilie Brein-Karlsen, Svein Flåtten, Helge Fossum, Knut Morten Johansen og Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed i nåde fra sine embeter.

Statssekretær Morten Bakke gis avskjed i nåde fra sitt embete med virkning fra 25. januar 2019.

Statssekretær Kristin Holm Jensen gis avskjed i nåde fra sitt embete med virkning fra 8. februar 2019.

Statssekretær Brage Baklien gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Statssekretær Paul Chaffey gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statssekretær Jens Frølich Holte gis avskjed i nåde som statssekretær for utviklingsminister Nikolai Eivindssøn Astrup og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bård André Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Tom Erlend Skaug gis avskjed i nåde som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland i Barne- og likestillingsdepartementet og som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fylkesleder Allan Ellingsen utnevnes til statssekretær for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet.

Sekretariatsnestleder Espen Espeset utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Seniorrådgiver Julian Thomas Farner-Calvert utnevnes til statssekretær for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og likestillingsdepartementet.

Politisk rådgiver Jorunn Hallaråker utnevnes til statssekretær for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og likestillingsdepartementet.

Politisk rådgiver Julie Kristine Kordal utnevnes til statssekretær for Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet.

Fylkesråd Widar Skogan utnevnes til statssekretær for Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet.

Advokat Hans Olav Syversen utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Siviløkonom Oluf Ulseth utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Seniorrådgiver Sverre Vatnar utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Daglig leder Thorleif Fluer Vikre utnevnes til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med virking fra 1. februar 2019.

Rangordningen for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med framlagte forslag.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 22. januar 2019 kl. 14.00, med mindre annet er særskilt nevnt.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Statsrådskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning:

De tidligere medlemmer av regjeringen, Linda C. Hofstad Helleland og Bård Hoksrud, har tatt sete som representanter.

Første vararepresentanter for henholdsvis Aust-Agder fylke og Rogaland fylke, Jorunn Gleditsch Lossius og Geir Sigbjørn Toskedal, har tatt sete som representanter for den tid henholdsvis representantene Kjell Ingolf Ropstad og Olaug V. Bollestad er medlemmer av regjeringen.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Petter Eide fra og med 29. januar og inntil videre

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Kari Kjønaas Kjos fra og med 29. januar og inntil videre

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Hadia Tajik fra og med 29. januar og inntil videre

 • fra Høyres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Tage Pettersen tirsdag 29. januar

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Martin Kolberg tirsdag 29. januar for som medlem av Nordisk råd å delta på møte i Helsingfors

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Akershus fylke: Liv Gustavsen

  • For Buskerud fylke: Anne Sandum

  • For Oslo: Olivia Corso Salles

  • For Rogaland fylke: Julia Wong

  • For Østfold fylke: Monica Carmen Gåsvatn

Presidenten: Liv Gustavsen, Anne Sandum, Olivia Corso Salles, Julia Wong og Monica Carmen Gåsvatn er til stede og vil ta sete.

Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Dette er vel en god dag å få framsette et representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg vil fremme et forslag som handler om eksport av norsk militært materiell til krigsområder.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.