Stortinget - Møte tirsdag den 29. januar 2019

Dato: 29.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 37 (2018–2019), jf. Innst. 123 L (2018–2019) og Dokument 8:44 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [15:12:44]

Stortingets vedtak til lov om endring i inndelingslova (Lovvedtak 37 (2018–2019), jf. Innst. 123 L (2018–2019) og Dokument 8:44 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.