Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [13:57:00]

Referat

 • 1. (170) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide og Freddy André Øvstegård om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet (Dokument 8:77 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 2. (171) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger (Dokument 8:80 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (172) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov (Dokument 8:78 S (2018-2019))

 • 4. (173) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundteigen om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal (Dokument 8:79 S (2018-2019))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (174) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018 (Meld. St. 12 (2018-2019))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6. (175) Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Prop. 46 L (2018-2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.