Stortinget - Møte tirsdag den 12. mars 2019

Dato: 12.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [18:11:39]

Referat

 • 1. (191) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) (Lovvedtak 40 (2018-2019))

  • - er sanksjonert under 8. mars 2019

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (192) Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk (Prop. 49 LS (2018-2019))

  Samr.: Vert send arbeids- og sosialkomiteen, med unntak av B, som vert å senda arbeids- og sosialkomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 3. (193) Pensjonar frå statskassa (Prop. 50 S (2018-2019))

  Samr.: Vert send arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (194) Representantforslag fra stortingsrepresentant Hulda Holtvedt om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge (Dokument 8:94 S (2018-2019))

  Samr.: Vert sendt familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (195) Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (Meld. St. 14 (2018-2019))

 • 6. (196) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.) (Prop. 51 S (2018-2019))

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende finanskomiteen.

 • 7. (197) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel (Dokument 8:93 S (2018-2019))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (198) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett (Dokument 8:95 S (2018-2019))

  Samr.: Vert sendt justiskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for familie- og kulturkomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 9. (199) Endringer i patentloven mv. (forenklinger) (Prop. 52 L (2018-2019))

  Samr.: Vert send næringskomiteen.

 • 10. (200) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt med lønns- og arbeidsvilkår (Dokument 8:92 S (2018-2019))

  Samr.: Vert sendt næringskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for arbeids- og sosialkomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 11. (201) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk (Dokument 8:96 S (2018-2019))

  Samr.: Vert sendt næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet er heva? – Møtet er heva.