Stortinget - Møte torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 196 S (2018–2019), jf. Prop. 47 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [12:28:10]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU (Innst. 196 S (2018–2019), jf. Prop. 47 LS (2018–2019))