Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [21:38:05]

Referat

 • 1. (120) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) (Prop. 34 L (2018-2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (121) Ny saldering av statsbudsjettet 2018 (Prop. 33 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3. (122) Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 31 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (123) Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) (Prop. 32 L (2018-2019))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5. (124) Handelsnæringen - når kunden alltid har nett (Meld. St. 9 (2018-2019))

  Presidenten: Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.