Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 10 (2018–2019), jf. Innst. 42 L (2018–2019) og Prop. 91 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [21:11:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) (Lovvedtak 10 (2018–2019), jf. Innst. 42 L (2018–2019) og Prop. 91 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.