Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 11 (2018–2019), jf. Innst. 70 L (2018–2019) og Prop. 100 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [21:11:18]

Stortingets vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) (Lovvedtak 11 (2018–2019), jf. Innst. 70 L (2018–2019) og Prop. 100 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.