Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2018

Dato: 05.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Terje Knudsen

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Terje Knudsen gikk bort 20. november 2017, 75 år gammel.

Terje Knudsen var i perioden 1997 til 2001 stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og var medlem av Stortingets næringskomité. Han var også leder for Fremskrittspartiets gruppe i Hordaland fylkesting fra 1991 til 1997 og nestleder i Hordaland Fremskrittsparti i årene 1994 til 1996.

Terje Knudsen hadde en variert yrkeskarriere, arbeidet både for rederibransjen, i industrien og innen ulike former for salgsvirksomhet i tillegg til sitt politiske arbeid. Før Terje Knudsen ble aktiv i Fremskrittspartiet, var han aktiv kommunepolitiker for Bergen Høyre.

Terje Knudsen påtok seg også en rekke offentlige verv og var aktiv i en rekke styrer og utvalg.

Terje Knudsen var gjennom sitt virke på mange plan en viktig medarbeider for Fremskrittspartiet, inntil han ble uavhengig representant fra mars 2001.

Et langt liv med politisk aktivitet er nå omme.

Vi lyser fred over Terje Knudsens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Vest-Agder fylke: Odd Omland

For Akershus fylke: Liv Gustavsen

For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Næss

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Else-May Botten onsdag 5. desember

  • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Solfrid Lerbrekk fra og med 5. desember og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Møre og Romsdal fylke: Anne Kristin Bryne

    • For Rogaland fylke: Eirik Faret Sakariassen

Presidenten:Anne Kristin Bryne og Eirik Faret Sakariassen er til stede og vil ta sete.

Representanten Per Espen Stoknes vil fremsette et representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: Jeg vil framsette et representantforslag om økonomisk åpenhet som gjelder Stortingets retningslinjer for bruk av tilskudd til stortingsgrupper.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Roald Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Roald Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 59 første ledd og foretar votering etter at sak nr. 1 er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene nr. 2–8 ved slutten av dagens møte. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.

Videre vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.