Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2018

Dato: 05.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [17:21:42]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) (Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018))

Talere

Presidenten: I denne saken er det ikke lagt opp til debatt, men saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen skal holde innlegg.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) [] (ordfører for saken): Jeg kan på vegne av komiteen si at behandlingen av Prop. 99 L for 2017–2018 har vært en kort og smertefri prosess. Det blir derfor en kort presentasjon av komiteens innstilling.

Bakgrunnen for lovforslaget er at Stortinget har sluttet seg til at førstelinjeoppgaver fra kulturminnefeltet skal overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. I den forbindelse har departementet utarbeidet forslag til ny forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven. Forskriften skal altså tre i kraft 1. januar 2020.

Ny forskrift innebærer bl.a. at flere førstelinjeoppgaver overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Kulturminneloven § 28 hjemler ikke overføringer av myndighet for alle paragrafene i loven, så departementet foreslår at paragrafene i kulturminneloven som er forutsatt delegert til fylkeskommunene, blir føyd til kulturminneloven § 28 første ledd. Endringen av § 28 er en forutsetning for å kunne vedta forskriften. Forslaget innebærer innføying av §§ 10, 19, 20 og 22 i oppstillingen i § 28.

En enstemmig komité gir sin tilslutning til dette lovforslaget.

Statsråd Ola Elvestuen []: Prop. 99 L for 2017–2018, Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova), gjelder forslag til en rent teknisk endring av kulturminneloven § 28. Endringen har sammenheng med regionreformen, som innebærer at det skal overføres myndighet og oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Fylkeskommunens rolle som regional kulturminnemyndighet styrkes ved reformen. Stortinget har sluttet seg til at førstelinjeoppgaver på kulturminneområdet skal overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen, jf. Meld. St. 22 for 2015–2016, Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, og Prop. 84 S for 2016–2017, Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. Departementet har fulgt opp dette ved å utarbeide forslag til ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven. Forskriften skal tre i kraft 1. januar 2020. Gjeldende forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven vil bli opphevet.

Enhetsprinsippet i forvaltningen innebærer at staten ikke uten hjemmel delegerer myndighet til fylkeskommunene som et autonomt folkevalgt organ. Myndighet til fylkeskommunene etter kulturminneloven skal derved «direkteplasseres» i fylkeskommunene og ikke delegeres til dem.

Etter kulturminneloven § 28 første ledd fastsetter Kongen hvem som er rett myndighet i medhold av kompetansebestemmelsene i loven. Noen av disse bestemmelsene er listet opp i § 28, men ikke alle. For at myndighet skal kunne overføres til fylkeskommunene slik regionreformen forutsetter, må opplistingen i § 28 derfor utvides med flere kompetansebestemmelser.

Bestemmelsene det gjelder, er kulturminneloven §§ 10, 19, 20 og 22. Etter lovendringen vil disse fire paragrafene inngå i listen i § 28 over bestemmelser der Kongen kan fastsette hvem som er rett myndighet etter loven.

Lovendringen er en forutsetning for at Klima- og miljødepartementet kan vedta ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven, som skal overføre myndighet og oppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. For å gjennomføre prinsippet om at oppgavetildeling til folkevalgte organer skal ha tilstrekkelig lovhjemmel, må de respektive kompetansebestemmelsene tas inn i opplistingen i kulturminneloven § 28 første ledd.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.