Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2018

Dato: 05.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering i sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Hans Fredrik Grøvan satt fram et forslag på vegne av Kristelig Folkeparti.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget beklager regjeringens manglende oppfølging av objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, herunder mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader.

Presidenten: Voteringen vil skje ved navneopprop.

De som stemmer for komiteens innstilling, svarer ja. De som stemmer imot, svarer nei.

Presidenten vil be om ro i salen under oppropet.

Navneoppropet vil starte med representant nr. 4 fra Hordaland fylke.

Votering:

Komiteens innstilling ble med 89 mot 80 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.07.34)

De 89 representantene som stemte mot komiteens innstilling, var:

Peter Frølich, Torill Eidsheim, Silje Hjemdal, Tom-Christer Nilsen, Knut Arild Hareide, Liv Kari Eskeland, Terje Breivik, Helge Orten, Sylvi Listhaug, Marianne Synnes, Jan Steinar Engeli Johansen, Vetle Wang Soleim, Steinar Reiten, Margunn Ebbesen, Grethe Andersen, Jonny Finstad, Dagfinn Henrik Olsen, Olemic Thommessen, Morten Ørsal Johansen, Ketil Kjenseth, Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Christian Tybring-Gjedde, Guri Melby, Mudassar Kapur, Per Espen Stoknes, Stefan Heggelund, Carl I. Hagen, Mathilde Tybring-Gjedde, Grunde Almeland, Astrid Nøklebye Heiberg, Aase Simonsen, Solveig Horne, Sveinung Stensland, Roy Steffensen, Olaug V. Bollestad, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø, Terje Halleland, Frida Melvær, Tore Storehaug, Solveig Sundbø Abrahamsen, Stine Margrethe Knutsdatter Olsen, Geir Jørgen Bekkevold, Kent Gudmundsen, Per-Willy Amundsen, Elin Rodum Agdestein, André N. Skjelstad, Mari Holm Lønseth, Sivert Bjørnstad, Guro Angell Gimse, Jon Gunnes, Kårstein Eidem Løvaas, Morten Stordalen, Renate Sølversen, Erlend Larsen, Carl-Erik Grimstad, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein, Tage Pettersen, Erlend Wiborg, Svein Harberg, Åshild Bruun-Gundersen, Kjell Ingolf Ropstad, Ingunn Foss, Gisle Meininger Saudland, Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal, Tone Wilhelmsen Trøen, Hans Andreas Limi, Nils Aage Jegstad, Henrik Asheim, Liv Gustavsen, Solveig Schytz, Turid Kristensen, Hårek Elvenes, Kari Kjønaas Kjos, Bente Stein Mathisen, Trond Helleland, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Jon Engen-Helgheim, Bengt Rune Strifeldt, Marianne Haukland, Kristian Tonning Riise, Tor André Johnsen, Ove Trellevik, Helge André Njåstad.

De 80 representantene som stemte for komiteens innstilling, var:

Jette F. Christensen, Kjersti Toppe, Audun Lysbakken, Leif Audun Sande, Ruth Grung, Nils T. Bjørke, Tove-Lise Torve, Geir Inge Lien, Anne Kristin Bryne, Eirik Sivertsen, Willfred Nordlund, Åsunn Lyngedal, Siv Mossleth, Mona Fagerås, Rigmor Aasrud, Marit Knutsdatter Strand, Tore Hagebakken, Bengt Fasteraune, Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Kari Elisabeth Kaski, Jan Bøhler, Bjørnar Moxnes, Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Petter Eide, Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg, Arne Bergsvåg, Hege Haukeland Liadal, Øystein Langholm Hansen, Eirik Faret Sakariassen, Steinar Ness, Ingrid Heggø, Terje Aasland, Lene Vågslid, Åslaug Sem-Jacobsen, Cecilie Myrseth, Sandra Borch, Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Marit Arnstad, Arild Grande, Kristian Torve, Eva Kristin Hansen, Heidi Greni, Jorodd Asphjell, Lars Haltbrekken, Kirsti Leirtrø, Dag Terje Andersen, Maria Aasen-Svensrud, Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Svein Roald Hansen, Ole André Myhrvold, Freddy André Øvstegård, Tellef Inge Mørland, Odd Omland, Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Sigbjørn Gjelsvik, Sheida Sangtarash, Åsmund Aukrust, Tuva Moflag, Martin Kolberg, Lise Christoffersen, Per Olaf Lundteigen, Masud Gharahkhani, Arne Nævra, Runar Sjåstad, Ingalill Olsen, Geir Adelsten Iversen, Anette Trettebergstuen, Trygve Slagsvold Vedum, Nils Kristen Sandtrøen, Emilie Enger Mehl, Karin Andersen, Magne Rommetveit.

Presidenten: Ingen var fraværende.

Det voteres over forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble bifalt med 87 mot 80 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.15.37)

Videre var innstilt:

II

Dokument 3:11 (2017–2018) – Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Sak nr. 1 er ferdigvotert. Vi er klare til å gå til votering over de øvrige sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt tre forslag, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet

  • Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en samlet framstilling av hvordan virkemidlene i norsk utviklings- og bistandspolitikk skal brukes for å styrke partnerlandenes egen kapasitet og evne til å tilrettelegge for varig, inkluderende, bærekraftig vekst og rettferdig fordeling.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 53 mot 50 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.18.49)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forslagene til de kommende bistandsbudsjettene sikre både at budsjettandelen til de minst utviklede landene ikke synker og at innsatsen økes for å bistå landene med de største utviklingsutfordringene i Afrika sør for Sahara.»

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 56 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.19.11)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille krav overfor alle partnerlandene om framgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.19.35)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 17 (2017–2018) – Partnerland i utviklingspolitikken – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringar i kulturminnelova

I

I lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner blir følgjande endring gjort:

§ 28 første ledd skal lyde:
§ 28. Rette myndighet etter loven

Kongen fastsetter hvem det er som er rette myndighet i medhold av §§ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23c og 25.

II

Lova tek til å gjelde straks.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Nina Sandberg på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 3 og 4, fra Nina Sandberg på vegne av Arbeiderpartiet

Det voteres over forslagene nr. 3 og 4, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at toppidrettsutøvere kan ta utdanning, gjennom å utvikle flere tilpassede studietilbud.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at utdanningsinstitusjonene (universiteter, høyskoler og fagskoler) utvikler flere og tilpassede studietilbud.»

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 74 mot 29 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.20.48)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:234 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning – vedtas ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at toppidrettsutøvere og andre grupper med særskilte behov for tilpassede studieløp får mulighet til tilrettelagte studieplaner, og at det legges bedre til rette for deltidsstudenter. Regjeringen oppfordres i denne sammenheng til å utrede en endring av kravet om 50 pst. studiebelastning for å få utdanningsstøtte i Statens lånekasse for utdanning.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn får mulighet til å søke om utdanningsstøtte ut over åtte år. Dette skal begrunnes særskilt og søkes om til Statens lånekasse for utdanning.»

Rødt har varslet støtte til innstillingen.

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 54 mot 49 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.21.41)

Presidenten: Sak nr. 5 var interpellasjon, og det foreligger derfor ikke noe voteringstema.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

I

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer:

§ 8 første ledd bokstav a skal lyde:
  • a) krav til virksomheter som vil tilby vilkårsparkering, herunder krav til meldeplikt før denne kan tilby vilkårsparkering, krav til registrering og forretningssted, krav til dekkende ansvarsforsikring, samt til alder og tilknytning til riket eller annen EØS-stat for innehaver og andre ansvarlige i virksomheten,

§ 8 første ledd bokstav d skal lyde:
  • d) tilsyn, herunder opplysnings- og rapporteringsplikt og adgang til å gi pålegg om retting, tvangsmulkt, avskilting av parkeringsområde, samt gebyr og avgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter. Gebyrene og avgiften skal dekke kostnadene med tilsyn med parkeringsvirksomhetene,

§ 8 første ledd bokstav g skal lyde:
  • g) rett til å tilby betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser og plikt til å tilby lademulighet for strøm. Det kan også gis regler om at avgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på alle eller visse avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser ikke skal overstige halvparten av den laveste taksten på det aktuelle parkeringsområdet for bensin- eller dieseldrevet motorvogn,

II

Loven trer i kraft straks.

Presidenten: Det voteres over I, § 8 første ledd bokstav g.

Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 87 mot 11 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.22.21)

Presidenten: Det voteres over resten av I samt II.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Sakene nr. 7 og 8 var interpellasjoner, og det foreligger derfor ikke noe voteringstema.