Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 82 S (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [18:09:37]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) (Innst. 82 S (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019))