Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2020

Dato: 14.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:46:20]

Referat

 • 1. (122) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) (Lovvedtak 22 (2019–2020))

 • – er sanksjonert under 10. januar 2020

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (123) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Emilie Enger Mehl om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog (Dokument 8:41 S (2019–2020))

Presidenten: Nr. 123 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen. – Marit Arnstad.

Marit Arnstad (Sp) []: Dette er et forslag som er fremmet ut fra det faktum at vi ligger skyhøyt over det bestandsmålet Stortinget har satt for ulv. Men dersom det skal være noe håp om å få felt Mangen- og Rømskog-revirene i løpet av vinteren, er det slik at ulvejakten avsluttes 15. februar. Med det tatt i betraktning vil Senterpartiet foreslå at denne saken blir behandlet etter forretningsordenens § 39 c.

Presidenten: Presidenten åpner da opp for en runde med stemmeforklaringer fra partiene dersom noen ønsker å gi det.

Hadia Tajik (A) []: Arbeidarpartiet meiner at dette er ei viktig sak, og at ho bør behandlast i relevant komité. Sånn som eg forstår det, er det energi- og miljøkomiteen. Men me føreset at behandlinga då går raskt, sånn at Stortinget kan få saka opp til plenumsbehandling i tilstrekkeleg tid før utløpet av lisensfellingsperioden 15. februar.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Vi i SV oppmodar vår gruppe til å stemme imot forslaget, men oppfordrar også komiteen til å ha ei rask behandling. Det har vi hatt gode erfaringar med tidlegare, og i denne typen saker er det viktig at ein har komitébehandling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til behandlingsmåten.

Det foreligger da to forslag til behandlingsmåte: presidentens forslag om at saken sendes energi- og miljøkomiteen og representanten Arnstads forslag om at saken tas opp til behandling etter forretningsordenens § 39 c, dvs. at saken legges ut til gjennomsyn i minst én dag og deretter settes opp på dagsordenen til behandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget fra presidenten og forslaget fra representanten Marit Arnstad ble presidentens forslag bifalt med 86 mot 11 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.49.07)

Videre ble referert:

 • 3. (124) Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) (Prop. 39 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (125) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik om styrking av norsk anleggsbransje (Dokument 8:38 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.