Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2020

Dato: 14.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Emile Enger Mehl, Vetle Wang Soleim, Mathilde Tybring-Gjedde, Åslaug Sem-Jacobsen og Lene Westgaard-Halle, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Hordaland: Hans Inge Myrvold

  • For Østfold: Monica Carmen Gåsvatn

Statsråd Nikolai Astrup overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Martin Henriksen (A) []: På vegne av representantene Nina Sandberg, Siri Gåsemyr Staalesen, Eirik Sivertsen, Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Maria Aasen-Svensrud, Ingrid Heggø og meg selv vil jeg fremme et forslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller til videregående skole.

Presidenten: Representanten Marit Arnstad vil fremsette et representantforslag.

Marit Arnstad (Sp) []: På vegne av representantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Hans Inge Myrvold og meg sjøl vil jeg fremme forslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge.

Presidenten: Representanten Sandra Borch vil fremsette et representantforslag.

Sandra Borch (Sp) []: På vegne av stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold, Emilie Enger Mehl og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog, og jeg ber om at denne saken hastebehandles etter forretningsordenens § 39 d.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.