Stortinget - Møte tirsdag den 11. februar 2020

Dato: 11.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:04:48]

Referat

 • 1. (159) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta (Dokument 8:64 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2. (160) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov (Dokument 8:63 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3. (161) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) (Prop. 40 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (162) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver (Dokument 8:65 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5. (163) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer (Dokument 8:66 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.