Stortinget - Møte torsdag den 13. februar 2020

Dato: 13.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:12:04]

Referat

 • 1. (164) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Bård Hoksrud til første nestleder

 • 2. (165) Valgkomiteen melder å ha valgt Siv Jensen til andre nestleder

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (166) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag Terje Andersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt (Dokument 8:67 L (2019–2020))

 • 4. (167) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg (Dokument 8:68 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (168) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i (Dokument 8:70 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6. (169) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket (Dokument 8:69 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.