Stortinget - Møte tirsdag den 10. mars 2020 *

Dato: 10.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:53]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 180 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:03:06]

  Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om koronaviruset (Det legges opp til debatt umiddelbart etter redegjørelsen.)

 • Sak nr. 3 [11:27:24]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (opplæring) (Innst. 176 L (2019–2020), jf. Prop. 30 L (2019–2020))

 • Sak nr. 4 [12:21:54]

  Interpellasjon fra representanten Arne Nævra til samferdselsministeren: «Både Riksvegutredningen fra Statens vegvesen (SVV) i 2015 og den siste utredningen fra SVV i oktober 2019 slår fast at to- og trefeltsveier i større grad oppfyller viktige samfunnsbehov i forhold til firefelts motorveier på mange riksveistrekninger. Ut ifra deres case-studier er det ikke funnet at det er mer nyttig med firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen enn to- og trefeltsvei med fartsgrense på 90 kilometer i timen der det er trafikk under 12 000 ÅDT. Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet. Vil statsråden vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter i lys av Statens vegvesens klare konklusjoner og viktige miljøhensyn?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.05.